Salgs- og leveringsbetingelser

Levering

Ordre som er mottatt innen klokken 14 vil bli sendt ut fra vårt lager samme dag forutsatt at vi har varen på lager. Dersom varen ikke er på lager, vil du få en ny leveringsdato i bekreftelsesmailen du mottar fra oss.

Standardlevering
Forsendelser under 35kg sendes som bedriftspakke med Posten Norge. Øvrige vurderes av selger og sendes på rimeligste måte.

Hentes
Kunde avhenter varer hos Micro Matic Norge AS i Nye Vakås Vei 28 1395 Hvalstad.

Ekspress
Forsendelser under 35kg sendes som bedriftspakke ekspress med Posten Norge. Øvrige vurderes av selger og sendes på rimeligste måte.

Betingelser 

Partene

Partene i denne avtale er Micro Matic Norge AS, nedenfor kalt selger, og grossister og entreprenører som tilsluttes avtalen, nedenfor kalt kjøper.

1. Tilbud

1.1 Selgerens tilbud gjelder i 45 dager fra dets mottakelse dersom annet ikke er avtalt.

1.2 Tilbud gjelder alminnelige handelsvarer når intet annet er opplyst. Ønskes tilbud på spesielle varer utenom alminnelige handelsvarer, må dette gå fram av forespørselen.

2. Tegninger og lignende

2.1 Tegninger, beskrivelser og tekniske oppgaver forblir utarbeiderens eiendom.

3. Meddelelser

3.1 Meddelelser mellom partene skal angi den person, enhet og/eller ordrebetegnelse som er angitt for leveransen.

4. Kvalitet

4.1 Varen skal oppfylle de krav som stilles til den i lover og forskrifter, samt de beskrivelser og anvisninger som er avtalt.

4.2 Endres lover eller forskrifter etter avtalens inngåelse, skal avtalen endres i den utstrekning kostnader eller leveringstid påvirkes.

5. Produktinformasjon, prøver

5.1 Solgte varer skal være i overensstemmelse med produktinformasjon som selger har gitt og kjøper er kjent med, eller burde være kjent med.

5.2 Prøver er å betrakte som typeprøver.

5.3 Drifts- og vedlikeholdsinstruks for varen, utarbeidet av produsent, skal være tilgjengelig for installatøren i rimelig tid før overlevering av prosjektet til byggherren.

6. Ansvar for konstruksjon m.v.

6.1 Hver av partene svarer for feil i de oppgaver som er gitt vedrørende produksjonsunderlag og konstruksjon.

6.2 Selger svarer ikke for feil som er forårsaket av materiell levert av kjøper.

7. Transport

7.1 Selger besørger transport om intet annet er avtalt. Selger plikter å gi kjøper opplysninger om spesielle forhold av betydning for mottakelsen av varen.

7.2 Kjøper skal omgående underrette selger dersom transporten ikke kan gjennomføres på den måten selger har angitt eller som er normal mellom partene. Kjøper svarer for at forholdene på mottakerstedet tillater den planlagte leveringen.

7.3 Eventuelle fraktomkostninger betales ikke ved mottakelsen, men faktureres kjøper.

7.4 Når selger ikke har ansvar for varen under transporten, er det opp til kjøper å sørge for nødvendig transportforsikring.

8. Forsinkelse

8.1 Finner selger at han ikke kan overholde avtalt tidspunkt for levering/dellevering eller kjøper for mottakelse av varen, skal den annen part straks underrettes. Videre skal tidspunktet for leveransens sannsynlige gjennomføring angis.

8.2 Dersom varslet eller inntruffet forsinkelse ved levering eller mottakelse medfører vesentlig ulempe, har den av partene som ikke er ansvarlig for forsinkelsen rett til å heve avtalen ved skriftlig meddelelse til den annen part. Dersom forsinkelsen bare gjelder deler av leveransen, kan heving bare foretas for disse varer med tilbehør.

8.3 Om forsinkelsen gjelder varer som er tilvirket etter kjøpers anvisning eller er av en slik art at selger normalt ikke lagerfører disse, kan kjøper bare heve avtalen dersom hans formål med kjøpet vil bli vesentlig forfeilet som følge av forsinkelsen.

8.4 Heves avtalen med hjemmel i pkt 8.2 og/eller 8.3, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende erstatningskrav utover det som følger av pkt 9.

8.5 Benytter en part ikke uten ugrunnet opphold sin rett til å heve avtalen, skal den tid for levering som oppgis samtidig med meddelelsen om forsinkelsen, anses som ny leveringstid.

9. Erstatning ved forsinkelse

9.1 Erstatning eller dagmulkt ved forsinket levering skal kun svares av selger hvor særskilt skriftlig avtale om dette er truffet. Forsinkelsesansvaret forutsetter at partene har avtalt en fast leveringstid for leveransen.

9.2 Erstatningsplikt etter pkt 9.1 bortfaller så langt selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindringer utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden, eller å unngå eller overvinne følgene av.

9.3 Unnlater selgeren uten ugrunnet opphold å underrette kjøperen skriftlig om at befriende omstendighet er inntrådt, kan han ikke påberope seg denne med mindre kjøperen måtte forstå eller burde ha forstått at slik omstendighet forelå.

9.4 Dersom kjøperen vil kreve erstatning, skal han uten ugrunnet opphold underrette selgeren om forsinkelsen. Erstatningskrav, eventuelt forbehold om slikt krav, skal framsettes skriftlig snarest, og senest to måneder etter at leveransen skulle ha funnet sted etter avtalen, ellers bortfaller erstatningskravet.

9.5 Er det avtalt normalerstatning i form av mulkt etter pkt 9.1 utgjør denne, dersom ikke annet er avtalt, 0,5 % pr påbegynt uke av kjøpesummen for den del av leveransen som er forsinket, hvormed selgeren har overskredet avtalt tidspunkt for levering.

9.6 Samlet mulkt for overskridelse av tidsfrist for levering skal ikke overstige 10 % av kjøpesummen inklusiv mva for den del av leveransen som er forsinket, med mindre annet er avtalt.

9.7 Innebærer forsinkelsen at maksimal dagmulkt skal erlegges, anses dette uten videre som “vesentlig ulempe», som i henhold til pkt 8 gir adgang for kjøperen til å heve kjøpet.

9.8 Ved overskridelse av fast leveringstid kan kjøperen ikke kreve erstatning for forsinkelsen i tillegg til eller i stedet for avtalt dagmulkt, med mindre selgeren har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

9.9 Dagmulkten beregnes av kjøpesummen inklusiv mva på den leveransen som skulle finne sted på det bestemte tidspunktet. Ved avtalt delleveranse beregnes mulkten av kjøpesummen inklusiv mva på den (de) delleveranse(r) som blir forsinket.

10. Kontroll av varen ved mottakelse

10.1 Pakkseddel skal følge varen.

10.2 Kjøper skal ved mottakelsen kontrollere varen mot pakkseddel og for øvrig undersøke varen forsvarlig alt etter varens art og leveringsform.

10.3 Dersom varen pga emballasjens art eller av annen årsak ikke kan undersøkes fullt ut ved mottakelsen, skal dette gjøres snarest mulig.

10.4 Kjøper plikter å lagre varen på forsvarlig måte.

11. Mangel

11.1 Lider den leverte varen av en mangel, jf. pkt 13 kan kjøper kreve av selger:Omkostningsfri omlevering/utbedring av varen.

11.2 Med direkte utskiftningsomkostninger forstås arbeidslønn til elektriker /lærling med påslag for sosiale utgifter og indirekte kostnader, men ikke fortjeneste.

11.3 En forutsetning for selgers ansvar er at varen er montert, installert, testet, idriftssatt, brukt og vedlikeholdt etter gjeldende forskrifter og selgers anvisning.

11.4 Før kjøper selv avhjelper mangelen, skal selger gis rimelig tid til å besiktige varen og bli enig med kjøper om formen og omfanget for utbedring av denne.

11.5 Unnlater selger innen rimelig tid å foreta omlevering/utbedring som kjøper har krav på, eller selger ikke ønsker å foreta ytterligere forsøk på utbedring, har kjøper rett til selv å avhjelpe mangelen på selgers bekostning eller kreve avslag i prisen, eller, hvis mangelen er vesentlig, å heve kjøpet.

12. Ansvarsbegrensning

12.1 Utover det som framgår av foranstående svarer selger ikke for noen skade eller noe tap som er en følge av mangel ved varen med mindre varen avviker fra det som er garantert av selgeren eller det foreligger uaktsomhet på selgerens side, jf. kjl § 40 (3).

12.2 Omfanget av erstatningsansvar skal stå i rimelig forhold til leveransens verdi.

13. Reklamasjon

13.1 Mangler som oppdages eller burde ha vært oppdaget ved varens mottakelse, skal det straks reklameres over. Ellers skal det reklameres straks mangelen oppdages. Reklamasjonen skal bekreftes skriftlig og skal inneholde oppgave over mangelens art og omfang.

13.2 Reklamerer ikke kjøper som bestemt i pkt 13.1, til tross for at han har oppdaget mangelen eller burde ha oppdaget den, taper han retten til å påberope seg mangelen.

13.3 Erstatning for reklamert vare faktureres som vanlig ordre. Leverandør vil vurdere reklamasjonens berettigelse, og eventuelt utstede kreditnota på den reklamerte varens verdi eller del av denne.

13.4 Selger svarer under ingen omstendigheter for mangel som kjøper ikke har reklamert over innen fem år etter mottagelse av varen.

14. Retur

14.1 All retur skal avtales på forhånd. Vare som returneres uten forhåndsavtale, vil ikke bli lagret hos leverandør lengre enn 1 måned. Deretter vil den bli ansett som leverandørens eiendom. Ubeskadigede varer som returneres krediteres med fakturert verdi, eventuelt minus et ”administrativt” gebyr.

15. Sikkerhet

15.1 Oppstår grunn til å anta at en part ikke kan oppfylle de forpliktelser som påhviler parten etter avtalen, har den annen part rett til å kreve at full sikkerhet stilles for oppfyllelsen før leveranseavtale inngås.

16. Varighet

16.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal gjelde inntil ny avtale inngås mellom partene.